Agenda 2015

Pobierz-raport-okladka

30 września 2015 r. (Warszawa)

 8.30 – 09.00 

Rejestracja uczestników i poranna kawa

 09.00 – 09.10 

Otwarcie konferencji i powitanie uczestników

PORANNA SESJA PLENARNA
Sesja będąca źródłem inspiracji ze świata, pokazaniem trendów, perspektyw rynkowo-biznesowych i znaczenia zagadnień komunikacji Machine-2-Machine oraz Internetu Rzeczy – w kontekście zarówno różnych branż gospodarki, jak i inteligentnych miast.

 09.10 – 09.35 
Dokąd zmierzamy*

Rynek M2M i IoT na świecie – obecna dynamika i konwergencja M2M/IoT. Nowe branże dla Internetu Rzeczy. Internet Rzeczy i Internet Ludzi. Rola miast w rozwoju tego rynku.


 09.35 – 10.00 
Internet Rzeczy i modele biznesowe*
Dlaczego rozwój Internetu Rzeczy to coś znacznie ważniejszego niż tylko koncept technologiczny? W jaki sposób IoT przeobrazi istniejące modele biznesowe. Wpływ Internetu Rzeczy na przemysł i zmiana paradygmatu funkcjonowania branży przemysłowej – produkcji na usługi.

 10.00 – 10.20 

Transformacja biznesu za pomocą przemysłowego Internetu Rzeczy*
Czym się różni przemysłowy Internet Rzeczy od konsumenckiego. W jaki sposób IoT wpływa na procesy biznesowe w przedsiębiorstwach. Jak można skutecznie wprowadzić IoT w codzienne działania firm, tak aby wykorzystać potencjał i efektywność tych nowych rozwiązań. Przykłady ze zrealizowanych wdrożeń (Maersk, Volvo, inteligentne opomiarowanie w Estonii).

 10.20 – 11.10 

Panel dyskusyjny – Komunikacja Machine-2-Machine i Internet rzeczy w strategii operatorów

M2M i IoT to rynek o fantastycznych perspektywach wzrostu. Czy operatorzy telekomunikacyjni będą w stanie to wykorzystać? Co jest im do tego potrzebne? Jakie miejsce zajmą w łańcuchach wartości tego rynku? Dlaczego tak małe zespoły i zasoby są dedykowane dzisiaj tej tematyce wśród operatorów działających w Polsce? Czy sytuacja w tym zakresie może się szybko zmienić?

 11.10 – 11.30 

Przerwa kawowaSESJA Miasto platformą danych

Komunikacja Machine-2-Machine w warunkach miejskich to nie tylko sprawniejsze zarządzanie posiadaną infrastrukturą i uzyskiwanie z tego tytułu optymalizacji kosztowej. To również źródło rosnącej liczby danych, która można nie tylko gromadzić, przetwarzać i analizować na potrzeby miasta i jego instytucji czy spółek komunalnych, ale również udostępniać na zewnątrz, by wokół miasta budować ekosystem innowacji i usługodawców, dla działalności których kluczowym zasobem są dane.


  • Przyszłość rozwoju miast w kontekście możliwości, jakie stwarzać będzie zbieranie i analiza danych pochodzących ze zautomatyzowanej infrastruktury miejskiej
  • Pierwsze wdrożenia w Polsce
  • Miasto jako platforma danych i ich udostępnianie
  • Przygotowanie miasta do wdrożenia i efektywnego wykorzystania systemów M2M pod kątem dostępu do danych.

Do udziału w sesji zapraszamy przedstawicieli sektora publicznego, w szczególności z ośrodków miejskich – zarządy miast, wydziały rozwoju, gospodarki komunalnej, bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego, a także przedstawicieli wydzielonych jednostek i spółek miejskich, w których gestii leży zarządzanie i rozwój poszczególnych elementów infrastruktury miejskiej

(Więcej...)

BLOK I: ZARZĄDZANIE MIEJSKĄ PRZESTRZENIĄ INFORMACYJNĄ

 11.30 – 11.40 

Krótkie powitanie uczestników i wprowadzenie w tematykę sesji: Wszystko ze wszystkim.

Nowe możliwości i perspektywy rozwoju środowiska miejskiego za sprawą cyfryzacji. Na podstawie wybranych przykładów z zakresu cyfrowego przemysłu, cyfrowego budownictwa, cyfrowego transportu i innych dziedzin.

 11.40 – 12.00 

Miasto jako platformy danych

Inteligentne miast jest platformą danych, które można wykorzystywać i udostępniać na zewnątrz. Dlaczego inteligentna infrastruktura miejska jest obecnie gwałtownie rosnącym, a w przyszłości kluczowym źródło danych w mieście.

 12.00 – 12.20 

Centralna chmura usług w mieście – od M2M do prawdziwego Internetu Rzeczy.

Światowe osiągnięcia grupy Atos w dziedzinie M2M (firma Bull, która na zeszłorocznej konferencji M2M Summit przedstawiała swoje lokalne rozwiązania wykorzystujące technologię M2M, obecnie dołączyła do dużej grupy Atos). Jak wygląda droga od b. ciekawych silosowych usług M2M do elastycznej platformy usług oferowanej w modelu SaaS i pozwalającej na uzyskiwanie z połączonych usług jeszcze większej efektywności w rozwiązaniach dla Inteligentnych Miast.

 12.20 – 12.40 

Otwarty Ekosystem Inteligentnych Miast

Platforma do zarządzania miastem – środowisko współpracy pomiędzy administracją publiczną a sektorem prywatnym wokół potrzeb Inteligentnych Miast, wykorzystująca efekt synergii w oparciu o chmurę obliczeniową, technologie mobilne i Internet rzeczy.

BLOK II: KORZYŚCI Z WDROŻEŃ ZDALNEGO DOSTĘPU DO INFORMACJI

 12.40 – 12.55 

Nowe pomysły na inteligentne miasta a standardy proponowane przez instytucje Unii Europejskiej.

 12.55 – 13.15 

By było punktualnie, tanio i wygodnie.

Analiza informacji z różnych źródeł daje możliwości skuteczniejszego wykorzystania taboru i lepszej organizacji świadczenia usług komunikacyjnych dla miasta. Dotychczasowe rezultaty wdrożonych rozwiązań i plany na przyszłość.

 13.15 – 13.30 

Infrastruktura rozwoju.

Jak efektywnie wpisać inteligentne rozwiązania infrastrukturalne w system zarządzania miastem i proces jego rozwoju.

BLOK III: CZYNNIKI DECYDUJĄCE O POWODZENIU PROJEKTÓW INTELIGENTNEGO MIASTA

 13.30 – 14.00 

Panel Q&A:

Wyzwania i możliwości. Co jest potrzebne do realizacji systemów inteligentnych w polskich miastach? Dlaczego wdrażanie inteligentnej infrastruktury odbywa się wolniej niż można by tego oczekiwać i ma głównie charakter rozwiązań wyspowych? Kiedy może wzrosnąć zainteresowanie miast wdrażaniem rozwiązań typu M2M? Co stanowi koło zamachowe do wdrożenia systemów klasy M2M? Jak przygotować miasto do wykorzystania inteligentnych rozwiązań od strony infrastrukturalnej, społecznej, organizacyjnej, finansowej?

Do udziału zaprosiliśmy:SESJA Biznesowe perspektywy Internetu Rzeczy i M2M

W trakcie sesji chcemy pokazać jak komunikacja M2M i zastosowania Internetu Rzeczy zmieniają oblicze kluczowych branż gospodarki. W trakcie sesji o wystąpienie poprosiliśmy firmy aktywne na tym rynku, w tym także polskie start-up-y z obszaru M2M.


 11.30 – 11.35 
Wprowadzenie do sesji

 11.35 – 11.55 
Platformy IoT dla każdego - Z fabryk pod strzechy

Jakiego wsparcia oczekuje rynek w budowie kompleksowych platform M2M ? Czy istniejący ecosystem M2M jest gotowy na małego przedsiębiorcę ?


 11.55 – 12.15 
IoT - zastosowania, modele biznesowe i standaryzacja


 12.15 – 12.35 
Energetyka przyszłości

Jak komunikacja M2M zmienia kluczowy dla gospodarski sektor Utlilities. Dotychczasowe osiągnięcia i perspektywy zmian.


 12.35 – 12.55 
Zastosowanie idei IoT w telemedycynie

Rozwój telemedycyny w kierunku idei Internet of Things – drzemiący potencjał. Obecny stan branży i jej trendy rozwojowe.


 12.55 – 13.10 
SmartHome: chwilowa moda czy rewolucja w przedsiębiorstwach

Czym nowa odsłona SmartHome różni się od rozwiązań sprzed lat. Trendy na rynku konsumenckim – jakie urządzenia cieszą się największym popytem. Problematyka rynku Inteligentnych Domów – jakie sektory są głównymi beneficjentami produktów klasyfikowanych jako SmartHome? Rola Inteligentnych Domów w obecnych strukturach sprzedażowych spółek i skuteczne modele sprzedaży.


 13.10 – 13.25 
Nowa strategia sprzedaży czyli jak Internet Rzeczy zmienia sposób pozyskania i utrzymania klienta

Elementy strategii sprzedaży produktów czy rozwiązań w łańcuchu wartości wykorzystującym komunikację internetową. Czym jest Outcome-based sales model – kiedy warto stosować? Cloud computing i duże zbiory danych – w jaki sposób zarządzać wartością i ceną produktu? Jaki wpływ na wartość produktu ma umieszczenie dużej części funkcjonalności rozwiązania w Chmurze – a jaki w fizycznym produkcie? Siła przetargowa kupującego i sprzedającego a zarządzanie ryzykiem przedsięwzięcia.


 13.25 – 13.45 
Bezpieczeństwo rozwiązań IoT/M2M

Upowszechnienie rozwiązań IoT i M2M z pewnością wpłynie na zainteresowanie przestępców atakami na nowe rozwiązania. Rozwój łatwo dostępnych narzędzi służących do realizacji ataku będzie uzasadniony ekonomicznie, a ryzyko użycia danej technologii zamiast maleć może rosnąć w czasie. Podatności związane z urządzeniami (m.in. liczniki inteligentne, beacon-y, moduły bluetooth low energy) a także ze wspierającą je infrastrukturą Big Data – na rzeczywistych przykładach. Zastanowimy się także nad realnym wpływem na ryzyko (warunki i skutki wykorzystania) prezentowanych podatności – dla użytkownika końcowego oraz operatora, oraz nad sposobami ich uniknięcia.


 13.45 – 14.00 
Skala wyzwań

Jakie wymagania muszą spełniać firmy, które chcą tworzyć rozwiązania M2M. Jakie kompetencje mają liderzy tej branży oraz jak na ich tle wypadają firmy w Polsce.


 14.00 – 14:45 

OBIAD


 14:45 – 16:15 
SESJA RÓWNOLEGŁYCH DYSKUSJI ROUNDTABLES

Równoległe dyskusje roundtables to element konferencji angażujący wszystkich uczestników. Ta sesja ma kilka celów. Po pierwsze, bezpośrednią wymianę opinii i doświadczeń w ramach konkretnego zagadnienia, interesującego daną grupę uczestników. Po drugie możliwość spotkania i rozmowy z prowadzącym dane roundtable – wybraliśmy bowiem do ich prowadzenia osoby o dużej wiedzy i doświadczeniu. Po trzecie, sesja ta otwiera możliwości poznania i zbudowania relacji z uczestnikami konkretnych spotkań.

Sala będzie odpowiednio zaaranżowana. Na widowni prowadzone będą równoległe spotkania przy okrągłych stołach obejmujące krótką prezentację i dyskusję, albo samą dyskusję – każdą dla optymalnie 6-10 uczestników. Przy każdym takim stole będzie obecny prowadzący, który dodatkowo dokonana podsumowania najważniejszych wniosków z dyskusji. Planujemy dwie rundy dyskusji roundtables.

Tematy poszczególnych stolików dotyczyć będą różnorodnej tematyki dotyczącej M2M/IoT, od kwestii budowy takich rozwiązań, poprzez obszar zastosowań, aż do kwestii regulacji i finansowania, w tym rozwoju nowych przedsięwzięć.

 14:50 – 15:30  RUNDA PIERWSZA

1. Centralne zarządzanie zasobami miejskimi przy wykorzystaniu rozwiązań komunikacji Machine-2-Machine

Już dziś wiele miejskich systemów wykorzystuje technologię M2M: pojazdy komunikacji miejskiej i inne wykonujące zadania miejskie, czujniki meteorologiczne czy zanieczyszczenia, oświetlenie, monitoring, tablice informacyjne i wiele innych.
W jaki sposób połączyć te usługi w spójny system zapewniający dodatkowe korzyści miastu? Jak sprawić, by taki system był jednocześnie otwarty na dalsze rozszerzenia? Co daje wykorzystanie do budowy takiej wspólnej platformy istniejącego systemu zarządzania zasobami (asset management), który łączy wiele elementów wykorzystujących technologię M2M w jedno spójne rozwiązanie? Czego uczy takie wdrożenie realizowane przez Atos w ramach większego projektu ITS dla Miasta Poznania?

2. Nowe pomysły na IoT

Czy Internet Rzeczy i M2M stwarzają perspektywę wzrostu dla polskiej branży technologicznej? Jak wspomóc rozwój nowych przedsięwzięć i start-upów w Polsce?

3. Sektor utilities i energetyka w przyszłości – zmiana za sprawą smart grid

Smart grid to nie tylko zdalne opomiarowanie AMI i komunikacja M2M, to znacznie szersze pole nowych możliwości rozwoju utilities i współpracy z innymi branżami.

4. Internet rzeczy – odsiewamy ziarno od plew, czyli gdzie leży realna wartość?

Realne korzyści, jakie może wnieść wprowadzanie tej koncepcji w poszczególnych branżach.
Czego potrzebujemy, żeby zacząć wdrażać te rozwiązania w biznesie? Jakie są bariery? Jakich korzyści szukać – jak je mierzyć i oceniać?

5. Wykorzystanie zasobów danych i informacji do zarządzania instytucją miejską i usprawnienia jej funkcjonowania.

6. Tworzenie aplikacji dla M2M – to ból głowy czy łatwizna?

Tworzenie aplikacji M2M dla wielu przedsiębiorców pozostaje tematem nierozpoznanym. IMPAQ przychodzi z receptą na tańsze, łatwiejsze i szybkie tworzenie aplikacji.

Prowadzenie:

 15:35 – 16:15  RUNDA DRUGA

7. Miasto jako platforma danych

Czy miasto powinno udostępniam podmiotom trzecim posiadane przez siebie dane? Na jakich zasadach i w jaki sposób? Czy doświadczenia miast na świecie są dla nas wskazówką?

8. Bezpieczeństwo Internetu Rzeczy

Czy potrafimy sobie poradzić z bezpieczeństwem IoT? Czy kwestia bezpieczeństwa nie stanie się barierą nie do przekroczenia? Czy bezpieczeństwo IoT stanowi miękkie podbrzusze smart gridów?

9. Biznes platformowy – czyli przyszłość skutecznych modeli biznesowych IoT

Dlaczego najważniejszy nie jest fizyczny produkt czy aplikacja, ale platforma integracyjna? Jak dążyć do budowy własnej platformy, co jest do tego niezbędne?

10. SmartHome w telekomunikacji i sektorze energetycznym

Jakie są popularne strategie spółek w zakresie SH? Własna technologia, licencjonowanie czy przejęcie? Co jest najbardziej korzystne? Dywersyfikacja przychodów – czy faktycznie jest to główna korzyść? Jak komunikować SH, by klienci zechcieli go kupić? Success stories z rynków zagranicznych.

11. Model ekonomiczny budowy i utrzymania komunalnej infrastruktury M2M

Czy miasto, samorząd lub przedsiębiorstwo komunalne powinny inwestować i w jakie elementy systemu M2M? Czy powinno samo zarządzać i utrzymywać sieć i platformę danych ? Jakie kryteria wziąć pod uwagę przy wyborze modelu ekonomicznego ? Czy chęć komercyjnego udostępniania danych ma wpływ na wybór modelu własności ? Czy przyjąć jeden model czy różne w zależności od zastosowania i technologii? Jakich partnerów należy włączyć do ekosystemu zbierania i udostępniania danych M2M?

12. Otwarty ekosystem inteligentnych miast

Platforma do zarządzania miastem jako środowisko współpracy pomiędzy administracją publiczną a sektorem prywatnym.


 16:15 – 16:30 

Zakończenie sesji i losowanie nagród wśród uczestników


(*) Prezentacja prowadzona będzie w języku angielskim.